Cách tính chi phí sử dụng gói storage trong Bizfly Cloud S3

Bizfly Cloud S3 đã ra mắt một giải pháp tính phí mới, cho phép khách hàng mua dung lượng lưu trữ tùy theo đã dạng các gói storage, thay vì chỉ sử dụng theo mô hình trả tiền theo mức sử dụng Pay-as-you-go như trước đây. Giải pháp gói storage giúp tiết kiệm đặc biệt đối với người dùng có nhu cầu lưu trữ lớn và ổn định. Bài viết này sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn về cách tính mới này.

1. Cách tính chi phí sử dụng gói

Chi Phí Lưu Trữ

Dung lượng dữ liệu được lưu trữ trong Bizfly Cloud S3 được tính theo dung lượng Gigabyte lưu trữ trong một tháng (GB-Month). Ví dụ: một người dùng sử dụng 100GB trong 1 tháng sẽ được tính dung lượng sử dụng là 100 GB-Month

Cách chuyển đổi GB-Hours

Trên thực tế, dung lượng sử dụng của người dùng sẽ thay đổi theo từng giờ, vậy nên một gói dung lượng có X GB-Month sẽ được quy đổi sang tổng dung lượng gói của các giờ trong tháng (ví dụ tháng có 30 ngày):

X1 (GB-Month) x 720 (Hours) = X2 GB-Hours (1)

Cách tính dung lượng vượt gói (nếu có)

Trường hợp tổng dung lượng lưu trữ mỗi giờ của người dùng vượt quá X2 GB-Hours, phần dung lượng phụ trội sẽ được tính theo PAYG (Pay as you go), tức tính tiền theo từng giờ.

Công thức tính dung lượng vượt gói:

 • Dung lượng của gói đã mua: X1 GB-Month = X2 GB-Hours (được tính theo công thức phía trên)

 • Tổng dung lượng đã dùng mỗi giờ : Y GB-Hours

 • Tổng dung lượng đã vượt các giờ trước: Z GB-Hours

  X (GB-Hours) - Y (GB-Hours) - Z (GB-Hours) = dung lượng vượt của giờ hiện tại (2)
  

Nếu kết quả là số âm thì sẽ được tính là 0.

2. Ví dụ minh họa

Một người dùng Bizfly Cloud S3 thực hiên mua gói s3:standard_subscription:50 có dung lượng 50 GB-Month, sau khi quy đổi theo công thức (1) thành tổng dung lượng gói của các giờ trong tháng:

50 (GB-Month) x 720 (Hours) = 36000 GB-Hours

Giả sử người dùng đang sử dụng sẵn 1000GB và giữ nguyên cho tới cuối tháng. Như vậy ở giờ đầu tiên trong tháng, dung lượng sử dụng sẽ được tính theo công thức (2) sẽ như sau:

 • X = 1000 GB-Hours
 • Y = 36000 GB-Hours
 • Z = 0 GB-Hours (do chưa từng vượt gói bao giờ)
1000 - 36000 - 0 = 0 GB-Hours

Tiếp tục ở giờ thứ 2, sẽ cho ra kết quả người dùng này vẫn chưa vượt gói 50 GB-Month:

2000 - 36000 - 0 = 0 GB-Hours

Đến giờ thứ 37 trong tháng, thì tổng dung lượng lưu trữ của người dùng đạt tới 37000 GB-Hours , cách tính dung lượng vượt sẽ là:

 • X = 37000 GB-Hours
 • Y = 36000 GB-Hours
 • Z = 0 GB-Hours (do chưa từng vượt gói bao giờ)
37000 - 36000 - 0 = 1000 GB-Hours

Như vậy ở giờ thứ 37, người dùng đã sử dụng vượt gói là 1000GB, kết quả này sẽ ảnh hưởng tới cách tính của giờ thứ 38:

 • X = 38000 GB-Hours
 • Y = 36000 GB-Hours
 • Z = 1000 GB-Hours
38000 - 36000 - 1000 = 1000 GB-Hours

Đối với các giờ tiếp theo, tổng dung lượng vượt các giờ trước sẽ được áp dụng tiếp công thức để tính tiếp.