Bản ghi CNAME

Bản ghi CNAME

Bản ghi CNAME trỏ domain test-cname.bizflycloud.tk đến bizflycloud.tk. Tức là khi người dùng truy cập đến test-cname.bizflycloud.tk thì sẽ được chuyển hướng đến bizflycloud.tk.

Có thể kiểm tra kết quả trỏ đã thành công hay chưa bằng công cụ phân giải tên miền hoặc truy cập vào test-cname.bizflycloud.tk.