Bản ghi CNAME

Bản ghi CNAME

Bản ghi CNAME trỏ domain heaven.postman.fun đến postman.fun. Tức là khi người dùng truy cập đến heaven.postman.fun thì sẽ được chuyển hướng đến postman.fun.

Untitled

Có thể kiểm tra kết quả trỏ đã thành công hay chưa bằng công cụ phân giải tên miền hoặc truy cập vào test-cname.bizflycloud.tk.

Untitled