Cảnh báo Hosts/ Domains


Truy cập và sử dụng dịch vụ thông qua Menu Tất cả dịch vụ và lựa chọn Cloud Watcher

Untitled

Dịch vụ Bizfly Cloud Watcher hỗ trợ cấu hình cảnh báo cho các máy chủ, host của quý khách kể cả máy chủ nằm ngoài Bizfly Cloud. Các cảnh báo này dựa trên ping ICMP đến các host, nên các máy chủ cần đặt cảnh báo phải ping được từ internet và không bị chặn ping.


Bước 1: Ở Alert chọn tab Host Alive:

Untitled

Bước 2: Chọn Tạo Alarm, điền địa chỉ IPv4 của các host cần tạo cảnh báo, thêm người nhận:

Untitled

Bước 3: Chọn Kiểm tra Domain/IPv4 để kiểm tra tính hợp lệ của địa chỉ, nếu hệ thống không thể sử dụng địa chỉ đã nhập để cảnh báo sẽ hiển thị tương tự như sau:

Untitled

Bước 4: Chọn Tạo Alarm:

Untitled