Kết nối với Linux bằng password

Password cho server được tự sinh khi tạo server và sẽ được gửi vào mail sau khi server đã được khởi tạo xong.

BizFly Cloud khuyến cáo bạn sử dụng keypair kết nối với server để đảm bảo bảo mật tốt nhất cho server của bạn. Để kết nối với server sử dụng keypair, xem hướng dẫn tại đây.

Sau khi đã thành công kết nối với server sử dụng keypair, bạn nên chặn các truy cập bằng password để ngăn chặn các truy cập trái phép vào server, hướng dẫn chặn truy cập bằng password.

User mặc định khi kết nối với cloud server là root

1. Kết nối từ máy chạy Linux:\

Để kết nối vào server, chạy dòng lệnh:

$ ssh tên_đăng_nhập@WAN_IP

Nhập password mà bạn nhận được.
Ví dụ: ssh root@123.30.42.33

Sau khi login vào bằng account root, để đổi password bạn cần chạy lệnh “sudo passwd root

2. Kết nối từ máy chạy Windows:
Dùng PuTTY kết nối tới server

  • Tải PuTTY.exe tại đây
  • Chạy chương trình PuTTY.
  • Trong ô Host Name, điền tên_đăng_nhập@WAN_IP. Ví dụ: root@123.30.42.33
  • Chọn SSH trong Connection Type, chắc chắn giá trị của Port là 22.
  • Chọn tiếp Open, chọn Yes tại thông báo hiện ra để bắt đầu PuTTY session.

Lưu ý: PuTTY không sử dụng tổ hợp phím Ctrl + V để paste, bạn hãy click chuột phải vào màn hình trong trường hợp muốn paste dữ liệu.