Cấu hình Scaling Scheduled


1. Giới thiệu Scheduled Auto Scaling cho Auto Scaling Groups

Scheduled là tính năng cho phép người dùng tạo lịch để thực hiện Scaling áp dụng với những thay đổi về nhu cầu sử dụng tài nguyên của Auto Scaling Group có thể dự đoán được. Ví dụ, hàng ngày lượng truy cập, sử dụng ứng dụng của người dùng tăng cao, đòi hỏi nhiều tài nguyên vào thời gian từ 6 giờ sáng cho đến 23 giờ đêm. Thời gian còn lại từ 0 giờ sáng cho đến 5 giờ sáng thì nhu cầu giảm thiểu, gần như là không dùng đến. Với ngữ cảnh này, người dùng có thể lên kế hoạch tạo ra schedule sử dụng cho việc scaling group. Việc scaling sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động mỗi khi đến giờ hay thời gian mà được cài đặt trong schedule.

Để cấu hình cho Auto Scaling Group thực hiện scaling sử dụng schedule, người dùng cần phải tạo ra Scheduled. Schedule này sẽ thực hiện scaling group lần đầu tiên tại thời điểm dựa trên giá trị của Tần suất bao gồm: Hàng ngàyHàng tuần và Hàng tháng.

Để tạo ra schedule, người dùng phải khai báo thời gian thực hiện thay đổi và các giá trị thay đổi mong muốn bao gồm: Số máy chủ mong muốnThay đổi máy chủ trong khoảng. Cho đến khi Schedule bắt đầu có hiệu lực(có trạng thái Đang hoạt động), dịch vụ sẽ tự động thay đổi kích thước của của group về giá trị mong muốn mà người dùng đã cấu hình vào khoảng thời gian Thay đổi từ – Tới. Sau thời điểm Tới, kích thước của group sẽ được trả lại về giá trị trước khi thực hiện thay đổi.

Khi sử dụng schedule cho auto scaling group, người dùng cần lưu ý:

  • Thứ tự thực hiện các scheduled chỉ được sử dụng và đảm bảo cho cùng một group, không áp dụng cho nhiều group với nhau.
  • Scheduled thông thường sẽ được thực hiện trong vài giây. Tuy nhiên, scheduled cũng có thể bị trễ lại một vài phút để kiểm tra trạng thái của group trước khi thực hiện scale
  • Scheduled sẽ có hiệu lực từ 0 giờ 0 phút của ngày schedule có hiệu lực bắt đầu đến 23 giờ 59 phút của ngày schedule có hiệu lực kết thúc. Trong trường hợp, thời gian của ngày schedule có hiệu lực bắt đầu cùng ngày với thời điểm tạo schedule, thì thời điểm có hiệu lực sẽ là sau 3 phút kể từ thời điểm tạo.
  • Scheduled là quá trình tự động hóa cho công việc thự hiện thay đổi kích thước của Auto Scaling Group. Vì vậy, việc thay đổi kích thước sẽ cần phải có thời gian chờ để các Cloud Server tạo ra.

2. Các thao tác với Scheduled sử dụng cho Auto Scaling Group

2.1 Tạo Scheduled sử dụng cho Auto Scaling Group

Bước 1: Truy cập tới trang giao diện quản lý: https://manage.bizflycloud.vn/auto-scaling/groups

Untitled

Lựa chọn Auto Scaling Group  muốn tạo scheduler cho Auto Scaling. Việc lựa chọn sẽ chuyển hướng đến một trang web khác, trang web này có giao diện để quản lý cụ thể một Auto Scaling Group.

Bước 2: Trên thanh navigation(điều hướng) chọn lịch thay đổi và chọn Tạo lịch

Untitled

Hiện thị giao diện chi tiết đặt lịch : cho phép người dùng nhập giá trị các thông tin: Số máy chủ mong muốn.

Untitled

  • Lựa chọn giá trị cho Tần suất, đây là giá trị mà scheduler sẽ thực hiện lặp lại vào các thời điểm.
  • Lựa chọn giá trị thời gian cho Thay đổi từ và Tới. Trong khoảng thời gian Thay đổi từ và Tới schedule sẽ thực hiện thay đổi kích thước của group theo Cấu hình các kích thước theo lịch thay đổi thành. Ngoài khoảng thời gian này, group sẽ được trả về kích thước ban đầu trước khi thực hiện thay đổi.
  • Khai báo thêm giá trị cho Có hiệu lực từ ngày. Thời gian thực hiện scaling sẽ có hiệu lực vào Có hiệu lực từ ngày. Nếu người dùng khai báo giá trị thời gian cho Tới ngày, scheduler sẽ không còn hoạt động sau thời gian này.

Untitled

Untitled

Kết quả

Untitled

2.2. Xóa Scheduled sử dụng cho Auto Scaling Group

Bước 1: Truy cập tới trang giao diện quản lý: https://manage.bizflycloud.vn/auto-scaling/groups

Untitled

Lựa chọn Auto Scaling Group muốn xóa scheduler cho auto scaling. Việc lựa chọn sẽ chuyển hướng đến một trang web khác, trang web này có giao diện để quản lý cụ thể một Auto Scaling Group.

Bước 2: Trên thanh navigation(điều hướng) chọn Lịch thay đổi và chọn scheduler cần xóa

Untitled

Nhập OK để xác nhận xóa

Untitled