Chứng chỉ & tuân thủ

Chứng chỉ

ISO/IEC 27001:2013

bizflycloud_iso_27001

Là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an ninh thông tin (ISMS). Tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu đối với việc thiết lập, thực hiện, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và cải tiến liên tục một ISMS.

ISO 27001 bao gồm các kiểm soát an ninh thông tin cụ thể, chẳng hạn như:

  • Quản lý rủi ro: Xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro bảo mật thông tin.
  • Quản lý quyền truy cập: Kiểm soát quyền truy cập vào thông tin quan trọng.
  • Mã hóa: Mã hóa dữ liệu lưu trữ và truyền tải.
  • Quản lý tài sản: Quản lý các tài sản thông tin, bao gồm cả việc xác định, phân loại và đánh giá.
  • Quản lý lỗ hổng: Theo dõi và khắc phục các lỗ hổng bảo mật.
  • Quản lý sự cố: Quản lý các sự cố bảo mật.

ISO 27001 được thiết kế để giúp các tổ chức đảm bảo an toàn thông tin cho các tài sản thông tin của họ. Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng bởi các tổ chức thuộc mọi quy mô và ngành nghề.

Dưới đây là một số lợi ích của việc áp dụng ISO 27001:

  • Giảm thiểu rủi ro bảo mật: ISO 27001 cung cấp các kiểm soát an ninh thông tin cụ thể để giúp giảm thiểu rủi ro bảo mật.
  • Tuân thủ các quy định: ISO 27001 có thể giúp các tổ chức tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu, chẳng hạn như GDPR và HIPAA.
  • Tăng cường lòng tin của khách hàng: Việc áp dụng ISO 27001 cho thấy tổ chức của bạn coi trọng bảo mật thông tin và đang thực hiện các biện pháp để bảo vệ dữ liệu của khách hàng.

ISO/IEC 27017:2015

bizflycloud_iso_27017

ISO 27017 là một tiêu chuẩn quốc tế về an ninh thông tin dành cho các dịch vụ đám mây. Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về cách áp dụng các kiểm soát an ninh thông tin (ISMS) theo ISO 27001 cho các môi trường đám mây.