Hướng dẫn hủy dịch vụ

Các bước hủy dịch vụ

  1. Khách hàng đảm bảo đã xóa toàn bộ tài nguyên của dịch vụ muốn hủy.

  2. Khách hàng kiểm tra các hóa đơn chưa thanh toán, hóa đơn đã được chốt sau khi hủy dịch vụ.

    Với các tài nguyên chốt hóa đơn vào cuối kỳ: Khách hàng vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ của Bizfly Cloud để được chốt hóa đơn sớm.

  3. Khách hàng thanh toán toàn bộ hóa đơn chưa thanh toán.