Kiểu điều hướng Priority

Kiểu điều hướng priority là kiểu điều hướng truy cập tới các endpoint theo độ ưu tiên. Dưới đây là minh họa các bước tạo, cấu hình Profile Priority.

1. Truy cập dashboard dịch vụ TFM

Chọn dịch vụ “Traffic Manager” từ Menu.

Chọn tạo Profile.

2. Nhập thông tin cấu hình Profile

Nhập thông tin profile và thiết lập healthcheck.

Cấu hình điều hướng theo tỷ lệ.

3. Xem lại thông tin profile vừa cấu hình

4. Bấm nút tạo profile

5. Xem profile vừa tạo trên trang danh sách profile

6. Kiểm tra profle hoạt động hay chưa

Lấy DNS name.

Sử dụng Công cụ dig online nhập DNS vừa copy để dig dig thử, ví dụ target 10.3.76.20 có độ ưu tiên nhỏ nhất thì khi dig sẽ nhận được kết quả là 10.3.76.20.

Thử cấu hình lại priority của các endpoint.

Thử dig lại xem kết quả có thay đổi không.