Billing plan: Subscription, On Demand & Spot Instance

Với mục đích tối ưu chi phí, đa dạng hóa kế hoạch thanh toán cho khách hàng sử dụng dịch vụ, Bizfly Cloud cung cấp 3 kịch bản thanh toán phù hợp với từng mục đích sử dụng của khách hàng: Subscription, On Demand và Spot Instance

1. Dịch vụ triển khai

Hiện tại (tháng 5/2024), Cloud Server là dịch vụ đầu tiên được áp dụng 3 kịch bản thanh toán trên.

2. Thời gian áp dụng kịch bản tính phí mới

Bắt đầu từ kì hóa đơn tháng 02/2022

3. Plan với các tài nguyên đã tạo trước kì hóa đơn 02/2022

Các tài nguyên đã tạo trước ngày 01/02/2022 được tính là Subscription

4. Phân biệt, lựa chọn giữa Subscription, On Demand và Spot Instance:

(1) Hệ số này có thể thay đổi tùy theo từng giai đoạn và chính sách của Bizfly Cloud
(2) Hạn mức gen hóa đơn mặc định là 100.000vnđ và có thể thay đổi tùy theo chính sách của Bizfly Cloud
(3) Hệ số tắt/bật của On Demand thay đổi dựa theo số giờ tắt/bật trong một tháng (thay đổi tùy theo chính sách của Bizfly Cloud

Ví dụ: Cloud Server của quý khách được bật tổng cộng 4 tiếng và 18 tiếng tắt trong tháng thì chi phí được tính như sau:

  • Chi phí Cloud Server = (M1/720 _ 4 _ 1.5) + (M1/720 _ 18 _ 0.3) + (M2 _ 22 _ 1.3)

    • M1 là Số tiền sử dụng theo tháng của RAM và CPU
    • M2 là số tiền sử dụng theo tháng của ổ cứng
    • Số thời gian trong tháng là 720h

Lưu ý: Các tài nguyên có billing plan khác nhau không thể gắn vào nhau
Ví dụ: ổ cứng Subscription không thể gắn vào server on-demand