VPC Networks

Bizfly VPC Network là tính năng cho phép tạo và quản lý Virtual Private Cloud Network (VPC Network). VPC Network làm gia tăng tính bảo mật kết nối giữa các tài nguyên trong cùng VPC Network vì không thể bị truy cập tới từ Public Internet hay giữa các VPC Network khác nhau. Lưu lượng truy cập trong VPC Network sẽ không được tính và coi là lưu lượng bandwidth sử dụngUse case

 • Không muốn máy chủ có thể truy cập từ Public Internet
 • Máy chủ sử dụng bandwidth không giới hạn
 • Thực hiện triển khai các hệ thống, cần nhiều đường mạng riêng biệt

Ưu điểm

 • Dễ dàng sử dụng trong các dịch vụ Bizfly cung cấp và hỗ trợ
 • Nâng cao tính bảo mật cho Cloud Servers và các hệ thống xây dựng trên môi trường Bizfly Cloud
 • Tốc độ truyền tải dữ liệu giữa các tài nguyên trong cùng một VPC Network lớn.

Tính năng

 • Cho phép tạo môi trường cô lập giữa các VPC Networks, giữa hai VPC Network không thể truy cập tới nhau.
 • Cho phép tùy ý lựa chọn dải địa chỉ IP mong muốn sử dụng cho VPC Networks

Hạn chế

 • Hiện tại, VPC Networks không hỗ trợ các kết nối giữa các Datacenters, Region khác nhau
 • VPC Networks không hỗ trợ multicast hay broadcast.
 • Hiện tại, không hỗ trợ sử dụng đồng thời nhiều VPC Networks cho các tài nguyên của Bizfly Cloud
 • Chỉ hỗ trợ dải IP thuộc các phạm vi: 10.0.0.0 – 10.255.255.255 ; 172.16.0.0 – 172.31.255.255 ; 192.168.0.0 – 192.168.255.255 với subnet mask từ 16 đến 24.