Mount Bucket trên Linux

Bài viết này Bizfly muốn giới thiệu tới khách hàng cách để mount Simple Storage bucket lên máy Linux. Cụ thể ở đây sẽ sử sụng công cụ s3fs.

S3FS là giải pháp dựa trên FUSE (File System in User Space) để mount các bucket S3. Chúng ta có thể sử dụng các lệnh hệ thống với ổ đĩa này giống như một đĩa cứng khác trong hệ thống. Trên các hệ thống tệp được gắn s3fs, chúng ta chỉ cần sử dụng cp, mv và ls các lệnh Unix cơ bản tương tự như chạy trên các đĩa được gắn cục bộ.
Tham khảo công cụ s3fs : https://github.com/s3fs-fuse/s3fs-fuse

Hướng dẫn cài đặt

– Đối với máy chủ Centos:

$ sudo yum install epel-release $ sudo yum install s3fs-fuse

– Đối với máy chủ Ubuntu:

$ sudo apt-get install s3fs

Bước 1: Tạo file passwd chứa thông tin Access key and Private Key

Lấy thông tin Access & Secret key tại link: https://manage.bizflycloud.vn/account/security
Bạn có thể tạo một cặp key mới hoặc sử dụng các key có sẵn.

Tạo file passwd đó trong thư mục home của user và phân quyền:

echo <ACCESS_KEY_ID>:<SECRET_ACCESS_KEY> > ${HOME}/.passwd-s3fs
chmod 600 ${HOME}/.passwd-s3fs

Bước 2: Thực hiện mount bucket lên đĩa cứng.

Sử dụng command với cú pháp sau để mount:

$ s3fs <tên của bucket cần mount> <đường dẫn tuyệt đối vị trí mount trên máy local> -o url=https://hn.ss.bfcplatform.vn -o password_file=${HOME}/.passwd-s3fs -o use_path_request_style

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc mount Simple Storage bucket lên thư mục /data trên máy chủ Linux.