Cảnh báo Bizfly Agent Metrics


Truy cập và sử dụng dịch vụ thông qua Menu Tất cả dịch vụ và lựa chọn Cloud Watcher

Untitled

Bước 1: Tại tab Bizfly Metrics Agent chọn Tạo Alarm

Untitled

Bước 2: Chọn loại Bizfly Metrics Agent

Lựa chọn Agent để cảnh báo và thực hiện cấu hình các tham số ngưỡng và thời gian nhắc lại.

Untitled

Lựa chọn metric sử dụng để cảnh báo mà Agent đang hỗ trợ

Untitled

Với mục Chi tiết Metrics, chức năng này sử dụng để đưa ra chọn lựa một loại thông số cụ thể của metric đã chọn:

Untitled

Bước 3: Nhấn chọn Quản lý người nhận để cấu hình các Người nhận sẽ nhận cảnh báo này, sau đó chọn Đồng ý

Untitled

Đối với người nhận có phương thức sử dụng SMS:

Untitled

người dùng có thể cấu hình thời điểm cảnh báo sẽ gửi đến số điện thoại qua số lặp lại cảnh báo.


Bước 4: Chọn Tạo Alarm

Untitled

Như vậy đã tạo cảnh báo Bizfly Agent Metrics xong.