Cảnh báo Bizfly Agent Metrics


Truy cập và sử dụng dịch vụ thông qua Menu Tất cả dịch vụ và lựa chọn Cloud Watcher


Bước 1: Tại tab Bizfly Metrics Agent chọn Tạo Alarm


Bước 2: Chọn loại Bizfly Metrics Agent
Lựa chọn Agent để cảnh báo và thực hiện cấu hình các tham số ngưỡng và thời gian nhắc lại.

Lựa chọn metric sử dụng để cảnh báo mà Agent đang hỗ trợ

Với mục Chi tiết Metrics, chức năng này sử dụng để đưa ra chọn lựa một loại thông số cụ thể của metric đã chọn:


Bước 3: Nhấn chọn Quản lý người nhận để cấu hình các Người nhận sẽ nhận cảnh báo này, sau đó chọn Đồng ý

Đối với người nhận có phương thức sử dụng SMS:

người dùng có thể cấu hình thời điểm cảnh báo sẽ gửi đến số điện thoại qua số lặp lại cảnh báo.


Bước 4: Chọn Tạo Alarm

Như vậy đã tạo cảnh báo Bizfly Agent Metrics xong.