Tính năng có thể sử dụng


1. Quản lý Alarms cảnh báo

 1. Tạo Alarm cảnh báo
  • Tạo Alarm cảnh báo cho Cloud Servers dựa trên giá trị trung bình sử dụng của một trong các chỉ số trong một khoảng thời gian:
   • Network Bandwidth
   • Phần trăm CPU sử dụng
   • Phần trăm RAM sử dụng
  • Tạo Alarm cảnh báo cho Cloud Disk dựa trên giá trị trung bình của một trong các chỉ số trong một khoảng thời gian:
   • Disk I/O PS
   • Disk Read Bandwidth
   • Disk Usage
   • Disk Write Bandwidth
  • Tạo Alarm cảnh báo Alive cho một địa chỉ IP Public
  • Tạo Alarm cảnh báo cho một địa chỉ HTTP, APIs dựa trên các HTTP status code trả về
  • Tạo Alarm thực hiện Auto Scaling cho Auto Scaling Groups
  • Tạo Alarm thực hiện cảnh báo cho Load Balancers về số lượng request trên giây, data transfer sử dụng.
 2. Cập nhật Alarm cảnh báo
 3. Xóa Alarm cảnh báo
  • Xóa Alarm cảnh báo được tạo bởi “Người dùng”

2. Quản lý Người Nhận cảnh báo

 • Tạo mới Người Nhận cảnh báo
 • Thay đổi, cập nhật Người Nhận cảnh báo
 • Xóa Người Nhận cảnh báo được tạo bởi “Người dùng”

3. Theo dõi lịch sử, thống kê cảnh báo

 • Xem lại lịch sử đã gửi các cảnh báo
 • Xem thống kê gửi số lượng cảnh báo dựa trên các phương thức của Người Nhận cảnh báo