Quick Start

Các bước thực hiện

  • Tạo Topic
  • Tạo Credential
  • Tạo Acls
  • Kết nối
Tạo Topic

Tạo mới một topic bằng cách nhấn vào nút Tạo Topic tại giao diện quản lý của Topic

Nhập tên Topic, lựa chọn cấu hình phù hợp cho topic và ấn vào nút Tạo Mới để khởi tạo Topic

Lưu ý: đặt 1 tên topic liên quan tới service/ bussiness mà topic đó được sử dụng, topic name sẽ được gắn với 1 định danh khách hàng mà đã được Bizfly KAS định nghĩa trước. ví dụ: bạn đặt tên topic là streaming-processing thì tên topic đầy đủ của bạn sẽ là bizfly-5-4-streaming-processing

Tạo Credential

Ấn vào Credentials để vào giao diện quản lý Credential và ấn vào Tạo Credential để khởi tạo Credential

Nhập thông tin cho việc tạo Credential

Tạo Acls

Ấn vào ACLs để vào giao diện quản lý ACLs và ấn vào Tạo ACL để tạo mới ACL

Nhập thông tin cho việc tạo Acls và ấn vào nút Tạo Credential để khởi tạo ACL

Kết nối

Như vậy ta đã có đủ thông tin để có thể kết nối cluster, tiến hành đọc và ghi dữ liệu, về lại giao diện quản lý phần overview để hiển thị thông tin kết nối

chúng ta sẽ dùng thông tin và tài khoản đã tạo để kết nối, thực hiện các bước produce hay consume tùy vào nhu cầu của ứng dụng