Cảnh báo qua SMS


Hiện tại, Bizfly Cloud Watcher đã và đang hỗ trợ khách hạng nhận cảnh báo qua SMS.Tính năng này là tính năng mất phí sử dụng dựa trên số SMS đã mua. Giá của mỗi SMS sử dụng để nhận cảnh báo là: 850đ/SMS.

Dựa trên nhu cầu thực tế, tùy vào nhu cầu cấp bách và tính cần thiết, SMS sẽ chỉ được hỗ trợ nhận cảnh báo theo số lần lặp lại liên tục của các cảnh báo có trạng thái ALARM, CRITICAL, DOWN.Do đó, phương thức SMS thường được sử dụng đi kèm với các phương thức nhận cảnh báo khác để có được hiệu quả tốt nhất và tối ưu về mặt chi phí.

Untitled

Người dùng cần phải có số dư SMS thì mới có thể nhận được cảnh báo thông qua số điện thoại đã được tạo cho người nhận.

Ngoài ra, đảm bảo liên tục có thể nhận được SMS, Bizfly Cloud Watcher còn hỗ trợ tự động mua thêm SMS để duy trì dịch vụ theo nhu cầu và cài đặt của khách hàng.

Lưu ý: Tính năng tự động mua SMS chỉ thực hiện khi và chỉ khi hệ thống tiến hành gửi cảnh báo đến số điện thoại và số dư tài khoản của khách hàng tại thời điểm nhận cảnh báo đủ để mua thêm SMS.