Stages

Giới thiệu

Stage là một tham chiếu logic đến trạng thái vòng đời API của bạn, dùng để quản lý các môi trường khác nhau của API(ví dụ: dev, staging, prod, v1, v2). Mỗi stage sẽ có một ID, tên riêng. Tên của stage sẽ được dùng trong URL để bạn sử dụng gọi API.

Sau khi thay đổi cấu hình Route, Integration, Authentication… ở Develop, bạn sẽ cần chọn stage và deploy để việc thay đổi cấu hình được áp dụng. Mỗi stage sẽ là một tham chiếu tới một develop của API và được sử dụng để client gọi tới API.

Ví dụ:

  • Stage dev: https://tkjqgddhjn.c1.hn.apigw.bfcplatform.vn/dev/
  • Stage prod: https://tkjqgddhjn.c1.hn.apigw.bfcplatform.vn/prod/
  • Stage $default: https://tkjqgddhjn.c1.hn.apigw.bfcplatform.vn/

Mặc định, stage $default được khởi tạo cùng API.

Demo

Tạo stage prod

Ở menu Deploy chọn Stages và nhấn nút KHỞI TẠO

Cấu hình route, integration ở mục Develop. Ở góc trên bên phải, chọn stage prod và nhấn nút DEPLOY

Kết quả deploy