Quick Start


Các bước thực hiện

  • Tạo API
  • Tạo route
  • Tạo Integration
  • Gắn Integration vào route
  • Deploy
Tạo API

Tạo mới một API bằng cách nhấn vào nút TẠO MỚI API tại giao diện quản lý API Gateway

Có 2 cách để tạo nhanh API

1. Tạo nhanh API Theo từng bước

Bước 1: Nhập tên API và nhấn vào nút TIẾP THEO

Bước 2: Nhấn vào nút THÊM ROUTE để thêm mới route

Chọn phương thức và nhập tên path, rồi nhấn vào nút TIẾP THEO

Bước 3: Nhấn vào nút THÊM STAGE và nhập tên stage để thêm mới stage, rồi nhấn vào nút TIẾP THEO

Bước 4: Xem lại thông tin và nhấn nút KHỞI TẠO hoặc QUAY LẠI

2. Tạo nhanh API bỏ qua cấu hình routes và stages

Bước 1: Nhập tên API và nhấn vào nút XEM VÀ KHỞI TẠO

Tiếp theo đến phần xem thông tin và nhấn nút KHỞI TẠO

Khởi tạo theo cách này chỉ có tên API được tạo còn các mục khác thì tạo sau

Tạo Route

Tạo mới một route bằng cách nhấn vào nút KHỞI TẠO tại giao diện quản lý Routes

Chọn phương thức và nhập path để tạo route và nhấn nút KHỞI TẠO

Tạo Integration

Tạo mới 1 integration bằng cách nhấn vào nút Integration ở menu được đặt trong Develop, ở tab Danh sách Integrations nhấn nút KHỞI TẠO

Nhập tên integration, chọn loại integration, nhập URL endpoint và nhấn nút KHỞI TẠO

Kết quả sau khi tạo

Gắn Integration vào Route

Ở menu trang Integrations chọn tab Gắn tới Routes, chọn route cần gắn và nhấn nút GẮN INTEGRATION

Sau khi gắn integration tới route

Tạo stage

Ở menu Deploy chọn Stages và nhấn nút KHỞI TẠO

Nhập tên Stage và nhấn nút KHỞI TẠO

Kết quả sau khi tạo

Deploy

Chọn stage dev vừa khởi tạo và nhấn nút DEPLOY ở góc bên trái màn hình

Xác nhận Deploy

Ở menu APIs - góc trên bên phải màn hình, click vào API để xem thông tin deploy

Kết quả

Request vào Invoke URL ở stage dev ở trên