Thiết lập TLS 1.2 trên Windows 7

Tham khảo tài liệu gốc:

https://s.biz.vn/Ubu8VnS

Để sử dụng TLS 1.2 thực hiện theo các bước sau:


Bước 1
 • Chọn Start -> Nhập regedit vào ô Search

/images/business-email/howtos/setting_mail_tls12_win7/1.png

 • Nếu thấy một thông báo hiện lên thì chọn Yes

/images/business-email/howtos/setting_mail_tls12_win7/2.png

 • Bảng Registry Editor hiện lên

/images/business-email/howtos/setting_mail_tls12_win7/3.png


Bước 2
 • Chọn đến địa chỉ

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\

/images/business-email/howtos/setting_mail_tls12_win7/4.png

 • Chuột phải vào Protocols -> New -> Key

/images/business-email/howtos/setting_mail_tls12_win7/5.png

 • Nhập TLS 1.2 cho key mới tạo

/images/business-email/howtos/setting_mail_tls12_win7/7.png

 • Đổi tên cho key mới tạo là Client

/images/business-email/howtos/setting_mail_tls12_win7/8.png

 • Chuột phải vào Client -> New -> DWORD (32 bit) Value

/images/business-email/howtos/setting_mail_tls12_win7/9.png

 • Đổi tên DWORD name: DisabledByDefault, DWORD value: 0

/images/business-email/howtos/setting_mail_tls12_win7/10.png


Bước 3

Khởi động lại máy tính và login vào Mail server như bình thường, có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây: