Kết nối thông qua Private Network

Private Network là gì?

Tính năng private network giúp các Service của bạn trong cùng 1 App có thể giao tiếp được với nhau thông qua mạng nội bộ của App Engine thay vì đi ra ngoài mạng Public.

Giao tiếp giữa các Service thông qua mạng public có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro về bảo mật và hiệu năng kém.

Mô hình khi các dịch vụ giao tiếp thông qua private network

image

Cách thức kết nối thông qua private network

Mặc định khi bạn tạo Service trong App, tại phần URL sẽ trả về cho bạn 2 loại URL là Private và Public như hình:

image

URL Public: sẽ giúp bạn kết nối đến dịch vụ thông qua mạng Internet URL Private: sẽ giúp bạn kết nối đến dịch vụ thông qua mạng nội bộ dịch vụ App Engine. URL này chỉ có thể sử dụng trong nội bộ App Engine, không thể sử dụng được từ bên ngoài

Ví dụ hình trên Service Redis có private URL là redis-0lvjj-xptmz.app.private và chạy ứng dụng ở cổng 6379

Vậy từ service go-sample bên trên người dùng có thể kết nối đến Redis thông qua địa chỉ redis-0lvjj-xptmz.app.private:6379. Thử kết nối đến dịch vụ redis bằng công cụ telnet sử dụng console của service go-sample

image

Thông báo thể hiện connected nghĩa là bạn đã kết nối thành công!