Cấu hình Policy

Khởi tạo policy

Để tạo một policy, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Chọn chức năng tạo policy

Sang tab quản lý policy, bấm nút tạo mới policy

Bước 2: Thêm rule vào policy

Rule có 2 loại là fixed rule ( rule được quản lý bởi Bizfly Cloud) và custom rule ( rule khách hàng tự quản lý)

Fixed rule được thiết kế theo chuẩn OWASP TOP 10 để bảo vệ tập trung vào 10 rủi ro/lỗ hổng quan trọng nhất Fixed rule sẽ chọn từ danh sách rule có sẵn

Custom rule khách hàng có thể tự tạo, thay đổi vị trí ưu tiên của rule (chưa support)

Picture here

Bước 3: Đặt tên và mô tả cho policy

Sau khi hoàn thành các bước trên, đặt tên và mô tả cho policy và nhấn nút xác nhận việc khởi tạo

Xóa policy

Nhiều WAF có thể dùng chung 1 Policy, khi xóa Policy cần đảm bảo không có WAF nào đang sự dụng đến Policy đó

Bước 1: Chọn chức năng xóa policy

Sang tab quản lý policy, bấm nút tạo xóa policy

Nếu như đang có waf đang dùng sẽ k cho xóa

Bước 2: Xác nhận xóa policy

Xác nhận xóa Policy, sau đó policy sẽ bị xóa

Chỉnh sửa policy

Nhiều WAF có thể dùng chung 1 Policy, khi thay đổi policy sẽ thay đổi cấu hình tập luật của toàn bộ WAF đang dùng policy đó

Bước 1: Chọn chức năng chỉnh sửa policy

Picture here

Bấm vào thông tin chi tiết

Bước 2: Chỉnh sửa policy

Chỉnh sửa rule, tên theo nhu cầu

Bước 3: Xác nhận chỉnh sửa policy

Xác nhận chỉnh sửa Policy, sau đó waf đang dùng policy sẽ được update lại