Rule Engine

Rules Engine là tính năng cho phép khách hàng tùy chỉnh các thao tác xử lý requests hoặc tùy chỉnh cấu hình lưu trữ dữ liệu (Caching) trên hệ thống CDN dựa theo các quy tắc (Rule) đã được thiết lập trước.

  • Rule tùy chọn: bao gồm một hoặc nhiều điều kiện và hành động khi request đầu vào thỏa mãn các điều kiện của rule, hệ thống CDN sẽ thực hiện các hành động được khai báo trong rule.
  • Rule mặc định: là rule được thực thi khi không có rule tùy chọn nào được cấu hình hoặc sau khi kiểm tra điều kiện của toàn bộ các rule tùy chọn nhưng không có điều kiện nào thỏa mãn.

Các kịch bản sử dụng rule engine

  • Cấu hình bỏ qua Cache với các file, mục chỉ định (ví dụ: file có đuôi .aspx)

    Cấu hình bypass cache

  • Thiết lập thời gian Cache trên CDN, sau khoảng thời gian chỉ đinh (giây), toàn bộ cache sẽ được update lại. (Phù hợp với các trang báo, thông tin thường xuyên phải update nội dung…)

Cấu hình thời gian cache trên CDN