Tích hợp Bizflycloud Container Registry

Tích hợp với Bizfly Container Registry (BCR)

Để tích hợp với BCR ta truy cập vào trang tích hợp Container Registry

Untitled

Lựa chọn tích hợp để thực thiện tích hợp

Khi đã tích hợp thì trong cụm K8S sẽ có secret bcr-secret ở trên tất cả các namespace, và sẽ tự tạo khi có namespace mới được tạo ra

Hủy tích hợp với Bizfly Container Registry (BCR)

Để hủy tích hợp với BCR ta truy cập vào trang tích hợp Container Registry

Tắt lựa chọn tích hợp

Khi đã hủy tích hợp thì trong cụm K8S sẽ có secret bcr-secret ở trên tất cả các namespace hiện có vẫn sẽ tồn tại nhưng sẽ không tự tạo khi có namespace mới được tạo ra

Cách sử dụng Pod với image trong BCR

Để sử dụng image từ trong container registry ta cần bổ sung thêm trường imagePullSecret

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
name: private-reg
spec:
containers:
- name: private-reg-container
    image: <your-private-image>
imagePullSecrets:
- name: bcr-secret