Cấu hình

Để sử dụng Terraform với Bizfly Cloud, bạn cần cài đặt Terraform và cấu hình tập tin provider.

Cài đặt Terraform

 • Bạn có thể cài đặt phiên bản mới nhất của Terraform trên các hệ điều hành khác nhau như Linux, Windows hay MacOS.
 • Cài đặt trên Ubuntu/Debian
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install -y gnupg software-properties-common curl
$ curl -fsSL https://apt.releases.hashicorp.com/gpg | sudo apt-key add -
$ sudo apt-add-repository "deb [arch=amd64] https://apt.releases.hashicorp.com $(lsb_release -cs) main"
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install terraform

Cấu hình Terraform với Bizfly Cloud

 • Để sử dụng Bizfly Cloud provider với Terraform, bạn phải cấu hình plugin sử dụng provider bizflycloud.

 • Phần resource bạn có thể tham khảo tại : https://registry.terraform.io/providers/bizflycloud/bizflycloud/latest/docs

 • Tạo 1 file main.tf ( có thể tạo ở thư mục bất kỳ )

 • Ví dụ về file main.tf để khởi tạo cloud server như sau ()

  terraform {
   required_providers {
    bizflycloud = {
     source = "bizflycloud/bizflycloud"
     version = "0.0.18"
    }
   }
  }
  
  provider "bizflycloud" {
    auth_method = "password"
    region_name = "HN"
    email = "user@bizflycloud.vn"
    password = "yourpassword"
  }
  
  data "bizflycloud_image" "ubuntu18" {
    distribution = "ubuntu"
    version = "18.04 x64"
  }
  
  resource "bizflycloud_server" "my_tf_svr" {
    name = "my_tf_server"
    flavor_name = "2c_4g"
    os_type = "image"
    os_id = "${data.bizflycloud_image.ubuntu18.id}"
    category = "premium"
    availability_zone = "HN1"
    root_disk_type = "HDD"
    root_disk_size = 20
  }
  

  Ở đây tôi dùng version 0.0.18 là version mới nhất lúc viết hướng dẫn này, bạn có thể chọn [version ở đây]:

  • Tại phần provider, ta cấu hình các thông tin xác thực với bizflycloud
   • auth_method: phương thức xác thực bằng password
   • region_name: Thông tin region: HN hoặc HCM
   • email: Tài khoản email
   • password: Password cuả tài khoản
  • Phần resource: Khơi tạo các resource với các thuộc tính được cấu hình: Thông tin chi tiết tham khảo thêm tại : https://registry.terraform.io/providers/bizflycloud/bizflycloud/latest/docs/resources/server
   • name: Tên server
   • flavor_name: Cấu hình server : 2c_4g tương ứng với cấu hình 2vcpu, 4G ram
   • os_type: Ổ root disk của server sẽ được tạo từ os_type này
   • os_id: ID của os_type, ID này có thể lấy bằng cách sử dụng bizflycloud datasource. Chi tiết tham khảo tại : https://registry.terraform.io/providers/bizflycloud/bizflycloud/latest/docs/data-sources/image
   • availability_zone: Lựa chọn DC để tạo server. Có 3 DC: HN1, HN2, HCM
   • root_disk_size: Dung lượng root_disk (GB). Dung lượng tối thiều 20GB với HĐH Linux và 40GB với HĐH Windows
 • Để khởi tạo server với file cấu hình đã tạo, thực hiện các bước sau

  Thực hiện tại ại thư mục chứa file main.tf
  $ terraform init
  $ terraform plan -out=/tmp/my_tf_plan 
  $ terraform apply "/tmp/my_tf_plan"