Cấu hình

Để sử dụng Terraform với BizFly Cloud, bạn cần cài đặt Terraform và cấu hình tập tin provider.

Cài đặt Terraform

Bạn có thể cài đặt phiên bản mới nhất của Terraform trên các hệ điều hành khác nhau như Linux, Windows hay MacOS.

Để cài đặt, tham khảo tài liệu chính thức từ Terraform: https://learn.hashicorp.com/tutorials/terraform/install-cli

Cấu hình Terraform với BizFly Cloud

Để sử dụng BizFly Cloud provider với Terraform, bạn phải cấu hình plugin sử dụng provider bizflycloud.

Ví dụ về file main.tf như sau

# Configure the BizFly Cloud Provider
provider "bizflycloud" {
  auth_method = "password"
  region_name = "HN"
  email = "email@domain.com"
  password = "password"
}

# Create a database server
resource "bizflycloud_server" "db" {
 # ...
}

Tại section sau ta cấu hình các thông tin xác thực với bizflycloud

provider "bizflycloud" {
  auth_method = "password"
  region_name = "HN"
  email = "email@domain.com"
  password = "password"
}
 • auth_method: phương thức xác thực bằng password

 • region_name: Thông tin region: HN hoặc HCM

 • email: Tài khoản email

 • password: Password cuả tài khoản