Sử dụng Keypair để kết nối Cloud Server

Bizfly Cloud cung cấp hai cách kết nối với cloud server: dùng keypair (hướng dẫn tạo và lưu trữ tại đây) và dùng password.

Bài này sẽ hướng dẫn cách kết nối với server sử dụng keypair, cách sử dụng password sẽ được hướng dẫn trong bài sau.

Bạn nên sử dụng keypair kết nối với server để đảm bảo bảo mật tốt nhất cho server của bạn.

Sau khi đã thành công kết nối với server sử dụng keypair, bạn nên chặn các truy cập bằng password để hạn chế các truy cập trái phép vào server, hướng dẫn chặn truy cập bằng password.

Một server có thể bao gồm 2 địa chỉ IP: LAN IP (mặc định) và WAN IP (tùy chọn do người sử dụng). Để kết nối với server chỉ có LAN IP, người dùng cần có một server có WAN IP và kết nối thông qua IP này.
Các bước sau hướng dẫn kết nối với một server có WAN IP.

root là username mặc định để login vào các server trên cloud.

1. Kết nối từ máy chạy Linux

Sử dụng file .pem đã được tải về từ mail.\

  • Sử dụng dòng lệnh sau để thiết lập lại quyền của file private key để đảm bảo chỉ có bạn mới có thể đọc nó.
$ sudo chmod 400 [file_private_key]

Ví dụ: chmod 400 demo-key.pem

  • Chạy dòng lệnh sau để SSH tới server
$ ssh -i [file_private_key] tên_đăng_nhập@WAN_IP

Ví dụ: ssh -i demo-key.pem root@123.30.42.33

2 Kết nối từ máy chạy Windows

Sử dụng file .ppk đã được tải về từ mail.

Dùng PuTTY kết nối tới server

  • Tải putty.exe tại đây

  • Chạy chương trình PuTTY.

  • Trong ô Host Name, điền tên_đăng_nhập@WAN_IP.

Ví dụ: root@123.30.42.33

  • Chọn SSH trong Connection Type, chắc chắn giá trị của Port là 22.

  • Trong ô Category, mở Connection, mở tiếp SSH, chọn Auth.

  • Click Browse, chọn file .ppk đã tải về, chọn Open.

putty-add-key

  • Chọn tiếp Open để bắt đầu PuTTY session.

  • Click Yes vào bảng thông báo hiện ra và bạn đã truy cập được vào server.