Cấu hình bảo vệ nội dung video

Cấu hình Bảo vệ nội dung

Vào phần cấu hình bảo vệ nội dung

Chức năng

Khi bật tính năng này, những video được tải lên sau đó sẽ được mã hóa

Cấu hình phạm vi phân phối cho những video được mã hóa
Cấu hình này sẽ được áp dụng cho tất cả các video trên hệ thống đã được mã hóa từ trước đến nay.

Click nút Cập nhật để lưu lại cấu hình của bạn