Hướng dẫn


Tổng hợp các hướng dẫn sử dụng dịch vụ Load Balancer qua Dashboard.

Bắt đầu sử dụng Load Balancer


Khởi tạo Load Balancer từ trang quản lý tài nguyên của Bizfly Cloud.
Tạo và quản lý các listener.
Theo dõi các thông số của Load balancer
Các trạng thái của Load Balancer

Sử dụng các tính năng nâng cao


Bizfly Load Balancer API docs