Theo dõi và thống kê lưu lượng sử dụng

Theo dõi và thống kê lưu lượng theo thời gian thực giúp quản lý và lên kế hoạch sử dụng CDN một cách hợp lý.

Task Theo dõi gồm các bảng theo dõi và thống kê về

  • Bandwidth: Là thuật ngữ chỉ tổng lưu lượng dữ liệu mà một tài khoản tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.

  • Hit Ratio: là thuật ngữ chỉ tỉ lệ Cache hit (Cache Hit Percentage - CHP) cung cấp thông tin chính xác về số lượng file được cung cấp từ CDN mà không có bất kỳ request nào đến máy chủ gốc (origin server). Xem thêm

  • HTTP Statuscode: thuật ngữ chỉ mã mô tả trạng thái của quá trình server xử lý một yêu cầu (request) cho trước gửi từ client tới server dưới giao thức HTTP

  • Request