Tạo một profile cơ bản

Dưới đây là minh họa các bước tạo, cấu hình Profile một profile đơn giản và kiểm tra xem profile đã hoạt động hay chưa.

1. Truy cập trang tạo Profile của dịch vụ TFM

Sau khi đăng nhập vào hệ thống. Tích chọn “Khởi tạo” trên Dashboard, cuộn Menu và chọn dịch vụ “Traffic Manager”.

Trang intro hiện ra, chọn Tạo Profile ngay.

2. Nhập thông tin cấu hình Profile

Nhập cấu hình profile và thiết lập healthcheck. Ở đây đang ví dụ profile với routing method đơn giản là priority.

3. Xem lại thông tin profile vừa cấu hình

Xem lại thông tin tóm tắt về profile và xác nhận.

4. Bấm nút tạo profile

Tạo profile thành công!

5. Xem profile vừa tạo trên trang danh sách profile

6. Kiểm tra profle hoạt động hay chưa

Lấy DNS name.

Sử dụng Công cụ dig online nhập DNS vừa copy để dig dig thử, ví dụ target 10.3.76.20 có độ ưu tiên nhỏ nhất thì khi dig sẽ nhận được kết quả là 10.3.76.20.

Thử cấu hình lại priority của các endpoint.

Thử dig lại xem kết quả có thay đổi không.