Cấu hình WAF

Khởi tạo WAF

Để tạo một waf, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Chọn chức năng tạo WAF

Sang tab quản lý WAF, bấm nút tạo mới WAF

Bước 2: Chọn tài nguyên liên kết với WAF

Chọn Endpoint của người dùng

Bước 3: Chọn policy liên kết với WAF

Chọn Policy đã được tạo

Bước 4: Chọn chế độ hoạt động của WAF

Chế độ phát hiện: Sẽ lưu lại nhật ký khi request khớp với rule, nhưng k thực hiện hành động theo chỉ dẫn của rule

Chế đố ngăn chặn: Sẽ thực hiện hành động theo chỉ dân của rule khi request khớp với rule

Bước 5: Thay đổi cấu hình nâng cao

Thay đổi cấu hình nâng cao (Không bắt buộc)

Request Body Check: Có muốn Check body của request không Max file upload size: Max request body size:

Bước 6: Đặt tên và mô tả cho

Đặt tên là mô tả của WAF

Bước 7: Xác nhận thông tin và khởi tạo

Sau khi hoàn thành những bước trên, xác nhận khởi tạo WAF

Sau khi khởi tạo thành công, WAF sẽ tạo ra 1 domain để gọi vào.

Xóa WAF

Bước 1: Chọn chức năng xóa waf

Sang tab quản lý waf, bấm nút xóa waf và xác nhận

Chỉnh sửa WAF

Bước 1: Chọn chức năng chỉnh sửa waf

Bấm vào chỉnh sừa waf

Bước 2: Chỉnh sửa waf

Chỉnh sửa rule, tên theo nhu cầu vác lưu lại