Monitor

Metrics

Chúng ta có thể xem metric của tất cả các topic, consumer group mà chúng ta đã tạo Các metric có thể xem bao gồm:

 1. Metric:
  – Size: kích thước của topic
  – Bytes In : số băng thông mà đã được đầu producer đẩy vào
  – Bytes Out: số băng thông mà đã được đầu consumer sử dụng để đọc dữ liệu
  – Message In: số lượng message được đẩy vào, ở đây tính theo đơn vị message trên giây

 2. Consumer:
  – Seconds: Thời gian mà consumer đã sử dụng để xử lý message
  – Offsets: số lượng offset đã được xử lý bởi consumer

Logging ( activity logs )

Lưu lại hành động của người dùng khi thực hiện thao tác trên dashboard

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm các hoạt động, hiển thị chi tiết hơn các hoạt động bằng cách ấn vào nút “>” ở trong giao diện