Tích hợp thủ công

Bước 1: Đăng ký website với BizFly Cloud

Bước 2: Sửa lại link các file js, css, images theo domain CDN được cấp

Bước 3: Kiểm tra CDN hoạt động