Cấu hình Blacklist/Whitelist

Mọi người nhập IP cần chặn vào ô Nhập giá trị tiếp theo click Cập nhật

Lưu ý: Bạn có thể thêm tối đa 20 địa chỉ IP vào danh sách.

Untitled

Tương tự Whitelist mọi người cũng nhập và click Cập nhật.

Lưu ý: Bạn có thể thêm tối đa 20 địa chỉ IP vào danh sách. Các địa chỉ IP này không được trùng với danh sách trong Blacklist.

Untitled