Các thông số theo dõi Load balancer

Trong phần theo dõi trạng thái của các load balancer, có các đồ thị biểu diễn trạng thái của từng Listener, nhóm server theo thời gian thực.Bài viết này sẽ giải thích ý nghĩa các thông số.

Listener

Untitled

Request per second Frontend : Số lượng request gửi đến Frontend trong thời gian 1s.Status code Frontend: Thống kê http status code do Frontend trả về . (Ví dụ 2xx biểu diễn các trạng thái có thể : 200, 201 …)Data transfer Frontend: Thống kê lưu lượng dữ liệu truyền tải qua frontend theo thời gian thực .Đơn vị dữ liệu : Byte .

Nhóm server

Untitled

Request per second Backend: Số lượng các request gửi đến backend từ frontend.

Status code Backend: Thống kê http status code do backend trả về .

Data transfer Backend: Thống kê lưu lượng dữ liệu truyền tải qua backend theo thời gian thực .

Down time server Backend: Thống kê thời gian server backend trả về trạng thái DOWN của dịch vụ đang chạy trên server backend.

Có thể do dịch vụ chạy trên server bị tắt, bị lỗi kết nối hoặc server backend ngừng hoạt động.

Queue size backend: Số lượng request chưa được xử lý tại thời điểm hiện tại , được cho vào hàng đợi trên backend .