Recycle node

Trong trường hợp worker node của bạn gặp trục trặc hoặc bị lỗi. Tính năng recycle node giúp thực hiện thay thế node hiện tại bằng một node mới tương tự, có thể hiểu tính năng này giống với việc reset node về trạng thái ban đầu.

Để thực hiện hãy nhấn vào nút Recycle bên trong dropdown menu phía bên cạnh tên node của bạn, sau đó hãy chờ một lúc để hệ thống thực hiện xoá node hiện tại và khởi tạo một node mới tương tự cho bạn.

Untitled