Thiếu Run Command

Nguyên nhân

Đối với một số ngôn ngữ như: Python,… bạn sẽ cần phải định nghĩa Run Command hay câu lệnh để chạy ứng dụng do hệ thống không thể tự thêm Run Command phù hợp.

Nếu không định nghĩa ứng dụng của các bạn không thể khởi động, bị kẹt vài phút ở 80% deploy sau đó sẽ chuyển về trạng thái Failed như hình.

image

Cách phát hiện

Lỗi này có thể dễ dàng phát hiện trong quá trình khởi chạy ứng dụng tại Runtime Logs.

image

Bạn có thể thấy log với thông báo “determine start command: when there is no default process a command is required” thể hiện không tìm thấy run command.

Khắc phục

Để khắc phục bạn cần thêm run command cho ứng dụng. Đối với từng loại ngôn ngữ sẽ có cách thêm run command khác nhau. Hãy tham khảo thêm tại tài liệu triển khai cho từng ngôn ngữ tại đây: https://docs.bizflycloud.vn/app_engine/deploy/