Cấu hình Manual Scaling


1. Thực hiện Scaling thủ công cho Bizfly Auto Scaling Groups

Tại bất kỳ thời điểm nào, người dùng đều có thể thay đổi kích thước của một Auto Scaling Group một cách thủ công. Người dùng cũng có thể thực hiện cập nhật cho cả Desired Capacity của một Auto Scaling Group.

Để có thể làm được điều này, người dùng cần phải thực hiện như sau:

  1. Truy cập tới trang giao diện quản lý: https://manage.bizflycloud.vn/auto-scaling/groups

Untitled

  1. Lựa chọn Auto Scaling Group muốn thực hiện điều chỉnh kích thước.
  2. Việc lựa chọn sẽ chuyển hướng đến một trang web khác, trang web này có giao diện để quản lý cụ thể một Auto Scaling Group.

Untitled

  1. Trên thanh navigation(điều hướng) chọn Chi tiết
  2. Tại trang web này ta sẽ thấy các thông tin cấu hình về kích thước của Auto Scaling Group và thông tin Cấu hình Load Balancer sử dụng(nếu có).
  3. Thực hiện thay đổi các giá trị theo mong muốn của người dùng. Giá trị của Số máy chủ cần để duy trì phải nằm trong khoảng giá trị Thay đổi máy chủ trong khoảng.

Untitled

  1. Chọn Cập nhật Sau khi hoàn thành, các Cloud Server sẽ được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi group như mong muốn của người dùng.

2. Thực hiện kiểm tra kết quả

  1. Truy cập tới trang giao diện quản lý: https://manage.bizflycloud.vn/auto-scaling/groups

Untitled

  1. Lựa chọn Auto Scaling Group đã thực hiện điều chỉnh kích thước trước đó.
  2. Việc lựa chọn sẽ chuyển hướng đến một trang web khác, trang web này có giao diện để quản lý cụ thể một Auto Scaling Group.

Untitled