Các khái niệm cơ bản

Một số khái niệm cơ bản

 1. Profile:

  • Mỗi Profile tương ứng với một dịch vụ mà người dùng cần điều phối traffic. Có 2 loại profile:
   • External profile: Được dùng để điều phối traffic cho subdomain của những domain không lưu trữ trên hệ thống Bizfly Cloud DNS. Khi tạo External Profile, Traffic Manager sẽ trả ra 1 DNS name. Bạn cần CNAME subdomain của mình về DNS name này để bắt đầu sử dụng.
   • Internal Profile: Được dùng để điều phối traffic cho những domain bạn đang lưu trữ trên hệ thống Bizfly Cloud DNS. Với Internal Profile, bạn có thể điều phối traffic cho cả root domain lẫn subdomain mà không bị giới hạn gì do không cần CNAME như External Profile.
  • Một user có thể tạo nhiều profile tùy theo nhu cầu.
 2. Routing method
  Routing method là phương thức điều hướng truy cập tới các endpoint. Mỗi routing method có logic hoạt động khác nhau:

  • Geographic: TFM lựa chọn endpoint dựa theo vị trí địa lý của client.
  • Weighted: TFM lựa chọn endpoint dựa theo tỷ lệ được cấu hình.
  • Multivalue: TFM trả ra nhiều endpoint một lúc.
  • Priority: TFM lựa chọn endpoitn theo thứ tự ưu tiên được cấu hình.
 3. Endpoint
  Endpoints là IP/Domain đại diện cho 1 service của khách hàng (VD: Ip của website). Có 2 loại endpoint bao gồm:

  • Internal endpoint: Là endpoint của các dịch vụ nằm trên hệ thống Bizfly Cloud.
  • External endpoint: Là endpoint của các dịch vụ nằm ngoài hệ thống Bizfly Cloud.
 4. Healthcheck
  Healthcheck là cơ chế kiểm tra trạng thái endpoint định kỳ của TFM. TFM cung cấp 2 kiểu healthcheck:

  • HTTP: Healthcheck thông qua giao thức http đến một api của dịch vụ.
  • TCP: Healthcheck thông qua giao thức tcp đến một port.