Hướng dẫn

Bizfly WAF bao gồm 3 thành phần là Policy, WAFEndpoin

  • Policy là tập hợp nhứng rule mà người dùng muốn sử dụng
  • WAF là tường lửa web mà user trực tiếp sử dụng, 1 WAF sẽ kết nối với 1 Policy và 1 Endpoint.
  • Endpoint là tài nguyên mà khách hàng muốn được bảo vệ.

Lưu ý: Policy bắt buộc có trước WAF


Tổng hợp các hướng dẫn sử dụng dịch vụ WAF qua Dashboard

Hướng dẫn tương tác Policy
Hướng dẫn tương tác WAF