Tăng dung lượng datadisk trong Linux server

Dữ liệu lưu trữ trên volume của bạn đang gần đầy ổ, thay vì tạo một volume mới và lưu trữ tại hai volume khác nhau trong server, bạn được cung cấp một tính năng hấp dẫn – tăng dung lượng của volume hay resize volume.

Để có thể tăng dung lượng volume, volume cần không gắn trong một server nào. Vì vậy, nếu bạn muốn tăng dung lượng rootdisk, bạn cần xóa bỏ server đang boot từ rootdisk này.

Đầu tiên, bạn có thể thấy, volume /dev/vdb đang mount vào /data dung lượng 40G (xem thêm hướng dẫn tạo volume và gắn volume vào server)

# df -h
  Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
  /dev/vdb  40G  176M 38G  1%  /data

Bạn cần thực hiện các bước sau để tăng dung lượng volume này lên 80GB.

+ Bước 1: Umount volume:

Nếu datadisk đã được mount vào server, quý khách cần phải unmount datadisk đó ra trước khi gỡ bỏ datadisk này khỏi server.

# umount /data

Thao tác giúp việc tránh việc gỡ bỏ volume ra khỏi server không thành công hoặc mất dữ liệu.

+ Bước 2: Gỡ bỏ volume ra khỏi server

Trong mục Ổ cứng tại menu Cloud Server, chọn Gỡ ổ cứng ra khỏi máy chủ :

+ Bước 3: Dùng chức năng tăng dung lượng để tăng dung lượng volume.
 Chọn ổ datadisk cần tăng dung lượng, chọn mục** tăng dung lượng** và chọn dung lượng cần tăng rồi xác nhận tăng dung lượng ổ cứng.
Kéo chọn dung lượng bạn cần dùng.

+ Bước 4: Gắn lại volume vào server

Sau khi tăng dung lượng datadisk xong, quý khách gắn lại ổ datadisk và tiến hành mount lại vào server và sử dụng như bình thường.

Tuy nhiên, lúc này nếu bạn mount volume vào /mnt như trước, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Điều bạn cần làm bây giờ là resize file system.
Đối với file system định dạng ext4 bạn dùng lệnh:

# resize2fs /dev/vdb
  The filesystem on /dev/vdb is now 20971264 blocks long.

Mount lại volume vào /data.

Đối với file system định dạng xfs bạn cần mount vào /data trước khi chạy lệnh resize filesystem:

# mount /dev/vdb /data
# xfs_growfs /dev/vdb
  The filesystem on /dev/vdb is now 20971264 blocks long.

Vậy là bạn đã có thể sử dụng hết 80G volume:

# df -h
  Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
  /dev/vdb  79G  56M  75G  1%  /data