Hướng dẫn thêm tên miền vào Bizfly DNS

Bước 1:

Tạo tên miền trên dashboard DNS Bizfly Cloud.

ví dụ : postman.fun

Untitled

Chọn Tạo tên miền

Untitled

Nhập tên miền

Untitled

– Sau khởi tạo thành công, ta có tên miền mới với trạng thái chưa kích hoạt

Untitled

Bước 2:

– Sau khi thêm tên miền, bạn cần đăng nhập vào trang quản lý tên miền và trỏ về hệ thống DNS của Bizfly Cloud.

– Ví dụ tên miền được mua ở inet thì bạn sẽ đăng nhập vào trang quản lý tên miền của inet và tiến hành cấu hình bản ghi NS có giá trị tương úng với gợi ý của hệ thống.

Trong ví dụ là ns4.bizflycloud.vn, ns5.bizflycloud.vn, ns6.bizflycloud.vn

Untitled

– Tùy theo nhà cung cấp, thường sẽ phải đợi 1 khoảng thời gian để cho DNS được cập nhật lại. Bạn có thể xoá cache với Google Flush Cache :

Untitled

– Sau khi trỏ thành công domain sẽ chuyển sang trạng thái Đang hoạt động:

Untitled

Bước 3: Tạo các bản ghi

Untitled

Chọn Thêm bản ghi

Untitled

– Cấu hình một bản ghi A

Bản ghi A dùng để trỏ tên miền tới các địa chỉ IPv4. Trong cấu hình dưới đây, bạn đã trỏ tên miền postman.fun tới địa chỉ IPv4 là 14.225.27.38 Lưu ý: Giá trị "@" tương ứng với tên miền gốc của bạn (postman.fun)

Untitled

Sau khi tạo bản ghi thành công, bạn có thể kiểm tra bằng cách truy cập thử trang web với domain postman.fun hoặc sử dụng công cụ phân giải tên miền của Google Dig

Untitled

Giờ website của bạn đã có thể truy cập qua tên miền mới.

– Cấu hình một bản ghi CNAME

Bản ghi CNAME trỏ domain heaven.postman.fun đến postman.fun. Tức là khi người dùng truy cập đến heaven.postman.fun thì sẽ được chuyển hướng đến postman.fun.

Untitled

Có thể kiểm tra kết quả trỏ đã thành công hay chưa bằng công cụ phân giải tên miền hoặc truy cập vào heaven.postman.fun.

Untitled

– Cấu hình một bản ghi MX và TXT

Bản ghi MX và TXT thường được dùng cho dịch vụ mail. Trong hướng dẫn này bạn sẽ trỏ bản ghi MX và TXT để dùng với dịch vụ mail của Bizfly Cloud.

  • Trỏ bản ghi MX:

Untitled

• Trỏ bản ghi TXT:

Untitled

Sau khi kiểm tra bản ghi MX và TXT đã được trỏ về thì có thể dùng dịch vụ mail với domain postman.fun:

Untitled