API Gateway

Bizfly API Gateway là dịch vụ giúp phát hành, duy trì, giám sát, bảo mật và vận hành API của bạn ở mọi quy mô. Bizfly API Gateway là một dịch vụ thanh toán theo mức sử dụng, đảm nhận tất cả các gánh nặng vô hình liên quan đến việc chạy API trên quy mô lớn một cách bảo mật và tin cậy.

Tính năng

Tạo và triển khai các API

Thông qua Bizfly API Gateway Dashboard, người dùng có thể dễ dàng tạo, tích hợp với bất cứ dịch vụ nào bằng public HTTP API.

Kiểm soát bảo mật linh hoạt

Cho phép xác thực truy cập các API của bạn bằng JWT, Key Auth, Basic Auth.

Hỗ trợ giới hạn tần suất truy cập đến các hệ thống backend bằng cách cho phép đặt các quy tắc dựa trên số lượng request mỗi giây/phút/giờ/ngày/tháng/năm.

Giám sát hoạt động của API

Giám sát các số liệu về hiệu năng và thông tin về các lệnh gọi API, độ trễ và tỷ lệ lỗi thông qua dashboard.

Quản lý vòng đời của API

Bizfly API Gateway sẽ cho phép chạy nhiều phiên bản của một API đồng thời, để ứng dụng có thể tiếp tục gọi các phiên bản API trước đó ngay cả khi đã phát hành phiên bản mới nhất. API Gateway cũng cho phép bạn quản lý nhiều giai đoạn phát hành của mỗi phiên bản API như alpha, beta và production.

Các khái niệm

Integration

Định nghĩa thông tin về backend: URL endpoint, Retries, Timeout…, dùng để tham chiếu đến các API, target backend. Một integration có thể gắn tới nhiều route.

Route

Khi request gửi tới API Gateway, route sẽ điều hướng các request đó tới 1 integration cụ thể.

Authorization

Bizfly API Gateway hỗ trợ các phương thức xác thực (jwt, key auth, basic auth) để quản lý quyền truy cập vào HTTP API của bạn.

Stage

Cho phép quản lý nhiều phiên bản của API như (v1, v2, alpha, beta và production…)

CORS

CORS là một cơ chế cho phép nhiều tài nguyên khác nhau (fonts, Javascript, v.v…) của một trang web có thể được truy vấn từ domain khác với domain của trang đó. CORS là viết tắt của từ Cross-Origin Resource Sharing.

Rate Limit

Limit số lượng HTTP request tới trong 1 khoảng thời gian.