Kiểu điều hướng Geographic

Kiểu điều hướng geographic là kiểu điều hướng theo vị trí địa lý. Traffic Manager sẽ dựa vào vị trí của người dùng để điều phối truy cập về endpoint phù hợp.

Dưới đây là minh họa các bước tạo, cấu hình Profile geographic.

1. Truy cập dashboard dịch vụ TFM

Chọn dịch vụ “Traffic Manager” từ Menu.

Chọn tạo Profile.

2. Nhập thông tin cấu hình Profile

Nhập thông tin profile và thiết lập healthcheck.

Cấu hình điều hướng theo vị trí địa lý, ví dụ cần cấu hình điều hướng truy cập:

  • Người dùng ở Việt Nam về vn.my-geographic.com
  • Người dùng ở Hà Nội về hn.my-geographic.com
  • Người dùng ở khu vực khác về default.my-geographic.com

3. Xem lại thông tin profile vừa cấu hình

4. Bấm nút tạo Profile

5. Xem Profile vừa tạo trên trang danh sách profile

6. Kiểm tra Profile hoạt động hay chưa

Lấy DNS name.

Dùng dig (trên ubuntu) cùng subnet để kiểm tra profile đã trả IP/CNAME theo đúng cấu hình hay chưa, dưới đây là một số lệnh test theo khu vực

Hà Nội: dig +trace test-geographic.tfm-staging.bfcplatform.vn +subnet=27.79.169.27
Hồ Chí Minh: dig +trace test-geographic.tfm-staging.bfcplatform.vn +subnet=116.109.179.181
Thái Lan: dig +trace test-geographic.tfm-staging.bfcplatform.vn +subnet=1.0.255.225

Kết quả khi thử dig với subnet vị trí Hà Nội đã ra đúng CNAME hn.my-geographic.com. như đã cấu hình ở trên