Cấu hình tên miền tùy chỉnh (Domain CNAMEs)

Sau khi khởi tạo CDN, hệ thống cung cấp một tên miền CDN có dạng {slug}.cdn.vccloud.vn để tích hợp vào website hoặc ứng dụng. Để sử dụng tên miền riêng thay thế cho tên miền CDN được cấp. Quý khách thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang cấu hình “Tùy biến tên miền” > nhập tên miền riêng dùng để thay thế cho tên miền CDN > Bấm “Thêm mới”.

Bước 2: Xác thực tên miền tùy chỉnh

 • Xác thực bằng cách trỏ DNS CNAME về domain CDN.

  • Đăng nhập vào trang quản trị tên miền riêng, trỏ bản ghi DNS CNAME về domain CDN được cấp. Ví dụ:

   Record Name/Host/Alias Value Time to Live (TTL)
   CNAME cdn huylvt.cdn.vccloud.vn 300
  • Kiểm tra tên miền riêng đã được trỏ về domain CDN hay chưa

   $ dig +noall +answer cdn.longnt.store
   cdn.longnt.store.    300   IN   CNAME  longnt.cdn.vccloud.vn.
   longnt.cdn.vccloud.vn. 150   IN   A    222.255.27.187
   longnt.cdn.vccloud.vn. 150   IN   A    222.255.27.184
   longnt.cdn.vccloud.vn. 150   IN   A    123.30.242.10
   longnt.cdn.vccloud.vn. 150   IN   A    222.255.27.45
   longnt.cdn.vccloud.vn. 150   IN   A    123.30.242.13
   
  • Click button “Xác thực”

 • Xác thực bằng việc upload file .html lên origin.

  • Download file .html dùng để xác thực.
  • Upload file .html lên origin.
  • Kiểm tra hoạt động của link xác thực bằng cách truy cập trên trình duyệt web hoặc lệnh curl.
   $ curl http://cdn.huylvt.com/bizflycloudbdfcf1c61a583edfa9c97296da7eec41.html
   BizflyCloud Verify: bdfcf1c61a583edfa9c97296da7eec41
   
  • Click button “Xác thực”

Bước 3: Quý khách có thể kiểm tra hoạt động của tên miền riêng trên hệ thống CDN bằng cách set file host.

$ cat /etc/hosts
123.30.242.10 cdn.huylvt.com

Bước 4: Cấu hình SSL (trong trường hợp có sử dụng giao thức https)