Các loại tài khoản Billing

Chia theo sử dụng

Theo giai đoạn sử dụng dịch vụ, tài khoản được phân loại thành:

  • Tài khoản chưa sử dụng: tài khoản chưa dùng dịch vụ.
  • Tài khoản dùng thử: tài khoản đang trong quá trình dùng thử, được miễn phí sử dụng dịch vụ.
  • Tài khoản trả phí: tài khoản cần phải trả phí mới được sử dụng, được chia thành 2 loại theo hình thức xuất hóa đơn dưới đây.

Khách hàng đăng ký mới mặc định ở trạng thái chưa sử dụng. Khi khách hàng phát sinh tài nguyên đầu tiên, tài khoản sẽ tự động chuyển sang trạng thái dùng thử. Để lên tài khoản trả phí, khách hàng cần vào dashboard nâng cấp dịch vụ đang sử dụng.

Chia theo hình thức xuất hóa đơn

Trả trước: đây là hình thức mặc định của hệ thống. Khách hàng trả trước cần có đủ tiền trong Balance trước khi khởi tạo tài nguyên. Hoá đơn tài nguyên thuê bao của khách hàng trả trước được tạo và thanh toán từ Balance ngay sau khi KH tạo tài nguyên, chứa các khoản sử dụng từ thời điểm hiện tại đến cuối kỳ thanh toán.

Trả sau: khách hàng được xuất hoá đơn vào ngày xuất hoá đơn định kỳ. Hoá đơn xuất ra chứa các chi phí sử dụng của kỳ thanh toán liền trước. Khách hàng trả sau chỉ cần thanh toán chi phí vào cuối kỳ thanh toán.

Hình thức xuất hóa đơn áp dụng theo tài khoản, không áp dụng cho từng dịch vụ.

Đổi hình thức xuất hóa đơn

Nếu bạn có nhu cầu thay đổi hình thức xuất hóa đơn, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ để được xử lý.