Tạo internal profile

Internal Profile Được dùng để điều phối traffic cho những domain bạn đang lưu trữ trên hệ thống Bizfly Cloud DNS. Với Internal Profile, bạn có thể điều phối traffic cho cả root domain lẫn subdomain mà không bị giới hạn gì do không cần CNAME như External Profile.

Dưới đây là minh họa các bước tạo, cấu hình Internal Profile geographic với domain new-staging.com đã được tạo trước trên dịch vụ DNS của BizflyCloud.

Nếu bạn chưa có domain sẵn trên dịch vụ DNS, bạn có thể tạo mới domain trước và quay lại dịch vụ TFM tạo Internal Profile sau

1. Truy cập dashboard dịch vụ TFM

Chọn dịch vụ “Traffic Manager” từ Menu.

Chọn tạo Profile.

2. Nhập thông tin cấu hình Profile

Nhập thông tin profile và thiết lập healthcheck.

Cấu hình điều hướng theo tỷ lệ, ví dụ ở đây các endpoint với target 10.3.76.20 có weight là 5, target 10.3.76.21 có weight là 10
=> Tỷ lệ traffic vào các endpoint là:

  • 10.3.76.20 là 10/(5+10) = 66.66%
  • 10.3.76.21 là 5/(5+10) = 33.33%

3. Xem lại thông tin profile vừa cấu hình

4. Bấm nút tạo profile

5. Xem profile vừa tạo trên trang danh sách profile

6. Kiểm tra Profile hoạt động hay chưa

Lấy DNS name.

Sử dụng Công cụ dig online nhập DNS vừa copy để dig thử.