Quick Start


Tạo WAF

 1. Từ menu khởi tạo phía bên phải trên cùng của trang quản trị, chọn WAF

 2. Khởi tạo Policy bằng cách chọn nút Tạo IP

 3. Lựa chọn Policy cho WAF

 4. Lựa chọn Endpoint cho WAF (server muốn sử dụng WAF để bảo vệ)

 5. Chọn chế độ hoạt động của WAF

 6. Có thể thay đổi cấu hình nâng cao nếu muốn

 7. Nhập tên và mô tả của WAF chọn Xác nhận khởi tạo

Chỉnh sửa WAF

Trong quá trình sử dụng WAF, bạn có thể cần thay đổi Policy, Endpoint, Name, các cấu hình của WAF, có thể thao tác như sau:

 1. Tại trang quản lý WAF, chọn WAF bạn muốn chỉnh sửa

 2. Có thể chỉnh sửa Policy, Endpoint, Name

 3. Sau khi chỉnh sửa xong, chọn Cập nhật thông tin để áp dụng cấu hình mới.

Xóa WAF

 1. Truy cập trang quản lý WAF

 2. Chọn WAF bạn muốn xóa

 3. Xác nhận để xóa WAF