Cấu hình Rule Engine

Rule Engine cho phép tùy chỉnh cách xử lý các truy cập trên Anti DDoS (response header, TTL,…), cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn đối với hành vi của ứng dụng web qua các quy tắc (rule).

Mỗi quy tắc (rule) có thể có tối đa 5 điều kiện và 3 hành động. Mỗi endpoint của Anti DDoS có thể có tối đa 15 quy tắc (Bao gồm cả quy tắc mặc định).

 • Các hành động có thể set trên Rule mặc định

Untitled

 • Set request header: hành động cho phép cấu hình các request header
 • Set response header: hành động cho phép cấu hình các response header
 • Bypass cache: Hành động cho phép bỏ qua cache (True/False)
 • Redirect: Hành động cho phép chuyển tiếp khi gặp thông báo(301/302)

Một số case cấu hình phổ biến

Cấu hình CORS

Khách hàng có thể thực hiện các  thao tác thay đổi Rules mặc định tại task " Cấu hình rules engine " theo nhu cầu sử dụng:

Untitled

Set request header Access-Control-Allow-Headers Accept,Authorization,Cache-Control,Content-Length,Content-Type,DNT,If-Modified-Since,Keep-Alive,Key,máy chủ gốc,Range,User-Agent,X-Requested-With
Set response header Access-Control-allow-Methods GET, HEAD, POST, OPTIONS
Set response header Access-Control-Allow-máy chủ gốc *

Cấu hình trả ra:

Untitled

Chuyển hướng từ http => https

 • Các request từ mobile/computer khi truy cập vào example.com sẽ chuyển hướng sang m.example.com/example.com khi gặp thông báo
 • Các request từ mobile/computer khi truy cập sẽ chuyển hướng sang http/https

Untitled

Cấu hình trả ra khi thêm rules:

Untitled

Untitled

Chuyển hướng request theo Cookie

Các requests có cookie beta=1 khi truy cập example.com thì chuyển hướng sang beta.example.com

Untitled

Cấu hình trả ra khi thêm rules:

Untitled

Điều hướng các requests  theo path

Operator có thể sử dụng:

 • start with
 • not start with
 • end with
 • not end with
 • contain
 • not contain
 • equal
 • not equal
 • less than
 • not less than
 • greater than
 • not greater than
 • Các request đến /path được lấy file từ máy chủ gốc group override tùy chỉnh

Untitled

Trường hợp này sẽ set thêm header cho các request có chứa .jpg