Xác thực sử dụng Application Credential

Application Credential là một cặp id/secret có tác dụng tương tự như tài khoản/mật khẩu. Tuy nhiên Application Credential có một số đặc điểm:

  1. Có thể tạo và xoá theo nhu cầu

  2. Có thể đặt thời gian hết hạn tuỳ ý (có thể đặt vô thời hạn)

Tạo Application Credential

Tạo mới một Application Credential bằng cách truy cập vào mục cài đặt Bảo mật hoặc theo địa chỉ https://beta.manage.bizflycloud.vn/account/configuration/credential

Sau đó chọn tạo mới Credential và chọn thời gian hết hạn theo ý muốn

Sử dụng Application Credential

Sử dụng docker CLI và cặp id/secret đã tạo ở bước trên để đăng nhập

docker login -u APPCRED_{id} -p {secret} cr-hn-1.bizflycloud.vn

Từ đây ta có thể thao tác push hoặc pull image như thông thường.

*Application Credential có toàn quyền trên toàn bộ repository giống như khi sử dụng tài khoản/mật khẩu