Chỉnh cấu hình DNS

1. Cấu hình DNS cho subdomain cdn.example.com

Thay vì dùng domain CDN Bizfly Cloud cấp, bạn có thể sử dụngcdn.domain-của-bạn.combằng cách tạo 1 record CNAME với thông tin:

Record Name/Host/Alias Value/Answer/Destination Time to Live (TTL)
CNAME cdn example.cdn.vccloud.vn 300

Trong đó:

  • example.cdn.vccloud.vnlà domain CDN bạn nhận được qua mail

2. Cấu hình DNS cho website có sử dụng www: www.example.com

Để tích hợp nhanh với CDN mà không cần sửa code hoặc cài plugin, bạn có thể dùng phương án update DNS để điều hướng toàn bộ trang web chạy qua Bizfly Cloud CDN. Nếu site bạn đang dùng record A chowww, bạn cần xóa record này và thay bằng record CNAMEwwwnhư thông tin ở dưới:

Record Name/Host/Alias Value/Answer/Destination Time to Live (TTL)
CNAME www example.cdn.vccloud.vn 300

Trong đó:

  • example.cdn.vccloud.vnlà domain CDN bạn nhận được qua mail

3. Cấu hình DNS cho website không sử dụng www : example.com

Trường hợp không dùngwwwcho website chính, bạn vẫn có thể cấu hình site chạy qua Bizfly Cloud CDN bằng cách update các record A@hiện tại sang:

Record Name/Host/Alias Value/Answer/Destination Time to Live (TTL)
A Để trống hoặc@ 123.30.242.10 300
A Để trống hoặc@ 123.30.215.18 300