Hướng dẫn kiểm tra kết nối đến cloud server

Bài viết sẽ cung cấp và hướng dẫn khách hàng sử dụng tool để kiểm tra tình trạng kết nối mạng đến cloud server

Trên Windows:
Bước 1: Mở PowerShell (Bấm Start gõ PowerShell để mở Windows PowerShell)
Bước 2: Copy & Paste 3 dòng lệnh sau vào PowerShell:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
powershell -Command ("Invoke-WebRequest -Uri https://raw.githubusercontent.com/bizflycloud/scripts/master/checknetwork.ps1  -OutFile ~\Desktop\checknetwork.ps1")
powershell  ~\Desktop\checknetwork.ps1

Nhập Y, để chọn Yes

Khi chạy xong, chương trình sẽ hỏi có muốn gửi thông tin cho Bizfly Cloud không, bấm y để gửi.

Trên Linux:
Bước 1: Mở Terminal
Bước 2: Copy & Paste lại vào Terminal đoạn sau:

[[ -e ./checknetwork.sh ]] && rm -v ./checknetwork.sh; bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/bizflycloud/scripts/master/checknetwork.sh)

)

Trên Mac:
Bước 1: Mở Terminal
Bước 2: Copy & Paste lại vào Terminal đoạn sau:

[[ -e ./checknetwork_mac.sh ]] && rm -v ./checknetwork_mac.sh; bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/bizflycloud/scripts/master/checknetwork_mac.sh)